↑ Torna a Relacionats

Bioconstrucció

Paral.lelament a la nostra tasca com a geobiòlegs, formem part de l’empresa CLAU21, concretament en les àrees que relacionen SALUT i HÀBITAT, l’àrea tècnica i l’àrea de bioconstrucció.

Som conscients de la gran quantitat de productes tòxics que existeixen a les nostres llars?

Les vivendes actuals estan plenes de substàncies nocives per a la nostra salut. Aquests elements perjudicials es troben en materials de construcció tan abundants com ho és el ciment, en el qual poden existir perillosos materials pesats. De les pintures i vernissos derivats del petroli n’emanen substàncies volàtils com el xilè, les cetones, el toluè, etc. També els materials de PVC incorporen elements biocides en la seva producció i construcció. La construcció i les formes d’urbanisme basades en el ciment i l’asfalt, són a dia d’avui una amenaça per a la vida.
La Bioconstrucció crea hàbitats estalviadors i còmodes, aliats amb la salut dels nostres cossos i del cos de la Terra.
La Bioconstrucció recupera i modernitza la saviesa antiga dels nostres avantpassats que ja vivien en cases sanes i ecològiques, encara que no tinguessin les facilitats i electrodomèstics d’avui en dia. Les seves cases artesanals estaven construïdes amb terra, pedra i fusta de l’entorn que els proporcionava refugi i seguretat sense empobrir els ecosistemes.

Per què una vivenda ecològica és millor?

Amb les cases i materials ecològics les emissions de CO2 disminueixen al temps que estalviem diners i tenim cura de la nostra salut i la del planeta.

Es pot compatibilitzar un hàbitat sà i natural amb una vivenda moderna adaptada a les nostres necessitats?

Les vivendes ecològiques ho fan possible al oferir els mateixos avenços i comoditats que les convencionals, i al aportar molts avantatges afegits que també repercuteixen en un estalvi econòmic: materials més sans, major estalvi energètic mitjançant dissenys bioclimàtics i menor impacte ambiental.

Què hem de tenir en compte a la Bioconstrucció?

Per a començar es recomanable posar-se en mans d’un professional. Es realitzarà un estudi geobiològic del terreny on es vol edificar per conèixer les possibles alteracions geofísiques que podrien interferir a la salut dels habitants de la futura llar. Així es detectaran les falles geològiques, les capes freàtiques per les que discorren corrents d’aigua subterrània, les emanacions de gas radó, els camps electromagnètics generats pel cablejat elèctric, transformadors, estacions de telefonia mòbil… Rere l’anàlisi del terreny i de les característiques geogràfiques, climatològiques i socioculturals de l’entorn es realitzarà un projecte adaptat a les necessitats de les persones que hi han de viure.

Per a l’estructura existeixen diferents opcions en materials i disseny: pedra, blocs i taulells de ceràmica, terra (adob, tàpies, blocs estabilitzats), fusta (massissa o en panells). En Bioconstrucció, per als aïllaments s’empren materials naturals com el suro, les fibres vegetals, el cànem, la fusta, el lli o les fibres de coco, palla o cotó. Els paràmetres exteriors i interiors es treballen amb morters de calç, algeps naturals o argiles. Les finestres, portes i bigues han de ser de fusta tractada amb productes naturals i provinents de tales controlades i amb certificació forestal. Les pintures i vernissos d’exterior i interior també han de ser naturals, transpirables i no emissors de gasos tòxics. Tot l’edifici en el seu conjunt ha de poder respirar i les pintures sintètiques, al no permetre aquesta respiració, generen humitats i condensacions. Avui existeixen ja al mercat pintures i vernissos ecològics de qualitat i amb preus econòmics. La instal·lació elèctrica ha de comptar amb una bona presa de terra, ha de tenir forma d’espiga i no ha de col·locar cables elèctrics a la capçalera dels llits per evitar camps electromagnètics a prop del nostre cos en el lloc de descans. La instal·lació de panells solars per a l’aigua calenta i la calefacció central per estalviar diners i emissions de CO2.

Hi ha molts factors a tenir en compte i en qualsevol cas la millor opció sempre serà posar-se en mans d’un bon professional que ens aconselli sobre els materials, la manera d’aconseguir-los, els preus, la col·locació i quins s’adapten millor a les nostres necessitats i al nostre pressupost

LA CASA ECOLÒGICA SOSTENIBLE