Fonts interiors

Instal.lacions elèctriques defectuoses, presa de terra inexistent o mal col.locada, cablejat insuficient o mal protegit, aparells elèctrics i electrodomèstics, sobretot radiodespertadors i pantalles d’ordinador.